ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ନନ୍ସଲିପ୍ ମ୍ୟାଟ୍ |

 • ଅଣ-ସ୍ଲିପ୍ ସିଡ଼ି ମ୍ୟାଟ୍ |

  ଅଣ-ସ୍ଲିପ୍ ସିଡ଼ି ମ୍ୟାଟ୍ |

  ଅଣ-ସ୍ଲିପ୍ ସିଡ଼ି ମ୍ୟାଟ୍ |

  ଆଗ ଫାଇବର: ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ (ପିପି) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତନ୍ତୁ |

  ଗଠନ: ସେଲ୍ଫ୍ ଆଡେସିଭ୍ ବ୍ୟାକିଂ + ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଫାଇବର |

  ଗଦା ଉଚ୍ଚତା: 0.6-4cm |

  ସାମ୍ନା ଫାଇବରର ଘନତା: 450-2000gsm |

  ବ୍ୟାକିଂ: ଆତ୍ମ-ଆଡେସିଭ୍ |

  ଧାର: ଅଣଦେଖା |

  ଆକାର: 25X70cm, 30X70cm, କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଆକାର |

  ମେସିନ୍ ଧୋଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲିଚ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୁହା ନାହିଁ, ଶୁଖନ୍ତୁ ନାହିଁ |

  ଏହି ସିଡ଼ି ଟ୍ରାଡଗୁଡିକ ତଳ ଭାଗରେ ଅଣ-ସ୍ଲିପ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଚୟନ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଲାଗି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ରଖିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଡ଼ିରେ ଦୃ ly ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ |ଅତିରିକ୍ତ ଭୂମି ଘର୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ your ାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ |